Kwalifikacja wstępna

Jak zapisać się na kurs?

1. W pierwszej kolejności kierowca zawodowy powinien wykonać badanie psychologiczne, następnie udać się do Lekarza medycyny pracy, uprawnionego do badania kierowców.
2. Z dwoma orzeczeniami oraz z 1 szt zdjęcia (aktualne, „na wprost”, nie starsze niż pół roku) udajemy się do Wydziału Komunikacji (właściwego co do miejsca zameldowania). W przypadku obcokrajowców nie posiadających meldunku w Polsce – może to być dowolny Wydział Komunikacji.
3. Wydział Komunikacji na podstawie złożonych dokumentów wydaje kierowcy Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – w większości wydziałów profil ten dostajemy od razu w okienku
4. Do Ośrodka przychodzimy z profilem kierowcy zawodowego (PKZ) oraz z prawem jazdy

Co to jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)?

Profil Kierowcy Zawodowego jest elektronicznym dokumentem identyfikującym przyszłego kierowcę zawodowego. Poza danymi osobowymi zawiera informacje o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także wpisy o już uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy. Wraz z odbywaniem kolejnych kursów PKZ jest na bieżąco aktualizowany, udostępniany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Co po ukończeniu szkolenia?

Po ukończonym szkoleniu kandydat na kierowcę zawodowego, chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacji, obowiązany jest zdać test kwalifikacyjny. Zgłasza się tym samym do WORD (Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego) – dowolnie wybranego i zapisuje na egzamin Państwowy.
Warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000739/O/D20220739.pdf

Kurs kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej i wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii C1, C po 10 września 2009 roku
 • kategorii D1, D po 10 września 2008 roku

 

Zakres kursów:

1. Kwalifikacja wstępna dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:

 • 280 godzin (260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób które nie ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:

 • 140 godzin (130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób po 21 roku życia (kat. C) lub po 23 roku życia (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E

 • 70 godzin (65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i nie ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D.
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E

 • 35 godzin (32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

 

Forma prowadzonych zajęć:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej oraz w postaci ćwiczeń między innymi na symulatorze tachografów cyfrowych. Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych przeprowadzane na symulatorach samochodów ciężarowych Scania i Man w Piastowie 

Materiały szkoleniowe

Kursanci uczestniczący w kursach w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

 • podręcznik
 • dostęp do testów w formie on-line lub w formie papierowej