Szkolenie okresowe kierowców (przewóz rzeczy lub osób)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandydatów lub kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy (uzyskanie kodu 95 w prawie jazdy).

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które:

  • uzyskały prawo jazdy przed:
    – 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
    – 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
  • posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.
  • przebywają na terytorium Polski, przynajmniej przez okres 185 dni w roku, ze względu na powiązania osobiste lub zawodowe, studiująca, po przedstawieniu stosownego dokumentu poświadczającego odbywanie nauki w szkole wyższej. Szkolenie okresowe, mogą również odbywać osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale zatrudnione przez podmiot gospodarczy, którego siedziba usytuowana jest na terenie Polski.

 

Zakres szkolenia okresowego dla kierowców

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po maksymalnie 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Według nowo obowiązujących przepisów szkolenie okresowe można skrócić z 35 do 21 godzin, na podstawie posiadanego przez kierowcę ważnego zaświadczenia ADR.

Co to jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)?

Profil Kierowcy Zawodowego jest elektronicznym dokumentem identyfikującym przyszłego kierowcę zawodowego. Poza danymi osobowymi zawiera informacje o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także wpisy o już uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy. Wraz z odbywaniem kolejnych kursów PKZ jest na bieżąco aktualizowany, udostępniany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Jak zapisać się na kurs?

1. W pierwszej kolejności kierowca zawodowy powinien wykonać badanie psychologiczne, następnie udać się do Lekarza medycyny pracy, uprawnionego do badania kierowców.
2. Z dwoma orzeczeniami oraz z 1 szt zdjęcia (aktualne, „na wprost”, nie starsze niż pół roku) udajemy się do Wydziału Komunikacji (właściwego co do miejsca zameldowania). W przypadku obcokrajowców nie posiadających meldunku w Polsce – może to być dowolny Wydział Komunikacji.
3. Wydział Komunikacji na podstawie złożonych dokumentów wydaje kierowcy Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – w większości wydziałów profil ten dostajemy od razu w okienku
4. Do Ośrodka przychodzimy z profilem kierowcy zawodowego (PKZ) oraz z prawem jazdy

Co po ukończeniu szkolenia?

Szkolenie okresowe kończy się zdobyciem przez kierowcę elektronicznego (nie jak dotychczas – papierowego) Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które trafi do baz danych w Profilu Kierowcy Zawodowego. Dysponując nim można wymienić prawo jazdy na dokument z kodem 95, który ostatecznie potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy jako zawodowy kierowca.

https://www.gov.pl/web/gov/wymien-prawo-jazdy

Forma prowadzonych zajęć:

W Naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe w formie wykładów oraz specjalnie dla osób zapracowanych stworzyliśmy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. Nr 235, poz. 1701)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062351701/T/D20061701L.pdf

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Żakmot”
ul. Sklęczkowska 16D
99-300 Kutno

UWAGA !!!

Wniosek o wymianę prawa jazdy:

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+prawa+jazdy2016/12d9720a-9600-43c1-a49c-f54728684dcc

https://info-car.pl/new/assets/wnioski/Karta_kierowcy_wniosek.pdf

 


Szkolenie okresowe kierowców (kurs przewóz rzeczy lub osób).
OSZ „ŻAKMOT” zlokalizowany jest w Kutnie – zapraszamy do nas klientów z pobliskich miejscowości: Koło, Łowicz, Łódź, Ozorków, Płock, Zgierz i okolic.