Doradca ADR (DGSA)

Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych – doradca DGSA

W świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom (doradca ADR – Dangerous Goods’ Safety Adviser).

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227 poz. 1367), oraz pkt 1.8.3 umowy ADR

Pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zgodnie z działem 1.3 Umowy Europejskiej powinni przejść szkolenie (stanowiskowe) odpowiednie do zakresu swoich obowiązków. Szkolenie takie powinien przeprowadzić uprawniony doradca DGSA.

Do obowiązków doradcy należy m.in.:

  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
  • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • kontrola przestrzegania wymagań dotyczących oznakowania towarów niebezpiecznych, procedur załadunku i rozładunku oraz kontrola dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • prowadzenie dochodzeń i przygotowywanie raportów powypadkowych na temat naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
  • sprawdzanie istnienia planu ochrony,
  • szkolenie pracowników oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej.

Usługi z zakresu doradztwa:

  • Współpraca odbywa się na podstawie umowy, w ramach której otrzymują Państwo: sprawozdanie roczne, szkolenia stanowiskowe ADR, opinie, doradztwo.
  • Szkolenia stanowiskowe – skierowane są do naszych klientów jak i innych podmiotów których działalność ma związek z transportem materiałów niebezpiecznych (Transport, załadunek, rozładunek, pakowanie), którym zależy na bezpiecznym prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby których obowiązki są związane z przewozem towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w tym zakresie, odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego dotyczy przede wszystkim pracowników dokonujących pakowania, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.