Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Żakmot"

Szkolenia ADR i DGSA, kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, BHP, badania psychologiczne

Kursy ADR
(przewóz towarów niebezpiecznych)

Szkoleniu w formie kursu ADR podlegają kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.

Kierowca prowadzący taki pojazd powinien:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B, C lub C+E).

 

Wymagane dokumenty:

Szkolenie może rozpocząć osoba, która nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu złoży następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie uczestnictwa
 2. kserokopię prawa jazdy
 3. kserokopię dowodu osobistego
 4. kserokopię świadectwa kwalifikacji lub zaświadczenia o spełnieniu przez kierowcę wymagań określonych ustawą dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym jeżeli kierowca nie posiada wymaganego wpisu w prawie jazdy
 5. kserokopię ważnego (przed upływem terminu ważności) zaświadczenia ADR – dotyczy tylko uczestników kursów specjalistycznych oraz kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia ADR.

 

Co to jest ADR? 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, takich jak: materiały wybuchowe, promieniotwórcze, zapalne, czy też żrące. Konwencja ta, ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku, nakłada na wszystkie osoby i przedsiębiorstwa, które mają styczność z towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne obowiązek przejścia odpowiedniego szkolenia. Podstawę prawną kursów ADR stanowi także ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie kierowców z zagrożeniami podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji o czynnościach niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, a w przypadku gdy doszło do zdarzenia przy przewozie towarów niebezpiecznych przygotowanie kierowców do podjęcia działań mających na celu ograniczenie skutków wypadków przy jednoczesnym nienarażaniu siebie i innych osób.
 • Uzyskanie zaświadczenia ADR

 

Rodzaje kursów:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (dotyczy wszystkich kierowców objętych obowiązkiem szkolenia kursowego) Czas trwania kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas wynosi co najmniej 25 godziny lekcyjne. Podstawowym warunkiem uzyskania zaświadczenia ADR o ukończeniu tego kursu jest zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym po kursie podstawowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7) wyłącznie pojazdami nie będącymi cysternami. Termin ważności uzyskanych uprawnień podstawowych wynosi 5 lat od egzaminu po szkoleniu podstawowym.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Czas trwania kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach wynosi 17 godzin lekcyjnych. Przystąpienie do egzaminu po kursie specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach jest możliwe po ukończeniu kursu podstawowego. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach jest ważne w okresie ważności szkolenia podstawowego.

Forma prowadzonych zajęć:

Zajęcia w formie wykładów

 

Materiały szkoleniowe na kurach ADR

Kursanci uczestniczący w naszych kursach ADR otrzymają na czas trwania kursu:

 • najnowszy – zawsze aktualny podręcznik,
 • dostęp do bazy pytań na egzamin ADR, przygotowanych przez nasz Ośrodek

 

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Żakmot”

Ul. Warszawskie Przedmieście 31, 99-300 Kutno 

 

Egzamin:

 • Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Egzaminy są organizowane przez ośrodek szkolenia po ukończeniu kursu ADR.
 • Egzamin z kursu podstawowego obejmuje  test składający się z 30 pytań. Egzamin specjalistyczny z cystern składa się z 18 pytań,

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

 • Istnieje możliwość zdawania egzaminu w naszym Ośrodku, przez osoby, które ukończyły kurs ADR w innym miejscu (pod warunkiem, że mają ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i zgłoszą się najpóźniej dzień przed planowanym egzaminem). Prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny lub osobisty (Koszt 50zł)
 • W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

 

Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR:

Opłaty dokonują tylko te osoby które ukończyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

Opłatę za zaświadczenie ADR w wysokości 50,50 zł

Powyższą kwotę należy wpłacać na konto:

95 1240 3073 1111 0010 4297 4463

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO

PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ


TYTUŁ  WPŁATY
:  imię i nazwisko osoby wpłacającej (której ma być wydane zaświadczenie  ADR) ZA ZAŚWIADCZENIE ADR

 

Instrukcja pisemna kierowcy:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Polish_2017.pdf

Polub nas lub dołącz:

"ŻAKMOT" - OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (KURSY ADR, SZKOLENIA DLA TRANSPORTU)

ul. Warszawskie Przedmieście 31,

99-300 Kutno, woj. łódzkie

Wyślij wiadomość za pomocą formularza w dziale KONTAKT

+48 501 898 224 lub +48 503 164 177